Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden webdesign ADOMUS

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen van en overeenkomsten met ADOMUS. Het accepteren van een aanbieding of offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met handtekening, anders is overeengekomen. Indien ADOMUS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat zij in andere gevallen haar recht zou verliezen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ADOMUS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt u onverwijld langs elektronische weg een ontvangstbevestiging. ADOMUS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien de prijzen wijzigen na het sluiten van de overeenkomst brengen wij u daarvan op de hoogte en heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. ADOMUS is gerechtigd onder opgave van redenen bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ADOMUS dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. ADOMUS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, ex 19% BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, brengen wij u hiervan op de hoogte en bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Na levering dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de aangegeven wijze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden deels na levering op rekening of als vooruitbetaling. Aan uw bestelling/opdracht kunnen nadere (betalings/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven wordt een incassobureau ingeschakeld om de vordering te innen. De buitengerechtelijke kosten, tot een maximum van 15% van het te vorderen bedrag, en alle gerechtelijke kosten komen daarbij voor rekening van de wederpartij.

4. Levering
Levering vindt plaats met bekwame spoed (afhankelijk van de soort dienst kan dit varieren van instant download tot een maximum van 6 weken. Indien levering niet binnen deze tijdsduur plaatsvindt, dan ontvangt u uiterlijk binnen 6 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de bestelling zonder kosten schriftelijk te annuleren.

5. Eigendomsvoorbehoud
Zaken, welke door ADOMUS aan u worden geleverd blijven haar eigendom totdat u alle daarvoor verschuldigde bedragen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van in ontvangst name op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ADOMUS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7. Reclames
ADOMUS raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en geleverde diensten te controleren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Reclameren schort de betalingsverplichting niet op. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en er tijdig is gereclameerd, heeft ADOMUS de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product/dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan ADOMUS te retourneren. Uitgezonderd is de dienst schildeij van foto waarvoor u vooraf akkoord gaat met het resultaat. Alvorens de producten te retourneren dient u contact op te nemen met ADOMUS voor het verkrijgen van een retournummer en het retouradres. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Eventueel reeds ontvangen betaling inclusief de kosten toezending wordt uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding terugbetaald.

8. Aansprakelijkheid
ADOMUS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of anderssoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

9. Overmacht
In geval van overmacht is ADOMUS niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper/klant ontstane schade, behoudens en voor zover ADOMUS als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat bij correcte nakoming niet zou hebben plaatsgevonden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@adomus.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 06 27172206